google13fd3e333a84c1f9

hieronder kun je de algemene voorwaarden van Gingerweb vinden

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. De opdrachtnemer: Gingerweb zijnde de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 De opdrachtgever: De particulier of rechtspersoon waarmee Gingerweb een overeenkomst aangaat tot het leveren van diensten en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

 

2. Toepasbaarheid

2.1 Akkoord voorwaarden: Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en daarmee akkoord gaat.

2.2 Toepassing: Indien niet schriftelijk hiervan afgeweken zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten met Gingerweb.

 

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Vrijblijvendheid: Alle aanbiedingen door Gingerweb zijn geheel vrijblijvend en vervallen na 30 dagen indien geen schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever plaatsvindt, tenzij er een andere aanvaardingstermijn is afgesproken.

3.2 Aanbieding: De aanbieding is altijd exclusief BTW en eventuele andere bijkomende kosten (bijvoorbeeld reis-, verblijf- en verzendkosten). Gingerweb kan niet worden gehouden aan aanbiedingen indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan aannemen dat de aanbieding een kennelijke vergissing bevat.

3.3 Acceptatie: Een overeenkomst komt tot stand indien een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever schriftelijk is ingevuld en ondertekend en Gingerweb deze opdracht en de eventuele voorwaarden schriftelijk heeft bevestigd.

3.4 Wijzigingen: Aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts plaatsvinden indien hierover tussen Gingerweb en de opdrachtgever overeenstemming is bereikt.

3.5 Meerwerk: Indien de opdrachtgever Gingerweb vraagt werkzaamheden te verrichten die buiten de overeenkomst vallen zullen deze volgens een nieuwe aanbieding en na schriftelijke bevestiging hiervan gefactureerd worden.

 

4. Duur en beëindiging

4.1 Duur overeenkomst: De door Gingerweb verstrekte levertijden zijn indicatief en niet te beschouwen als onwrikbaar maar ook  mede afhankelijk van op tijd aangeleverde noodzakelijke inbreng van de opdrachtgever.

4.2 Beëindiging: Gingerweb heeft het recht de overeenkomst onder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de opdrachtgever failliet is verklaard of anderszins niet over zijn/haar vermogen kan beschikken. De opdrachtgever heeft dan geen recht op een schadevergoeding.

4.3 Annulering: Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is Gingerweb gemachtigd om de reeds gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Onvoorziene omstandigheden: Gingerweb behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen waardoor de overeenkomst niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd.

 

5. Uitvoering

5.1 Vakmanschap: Gingerweb zal de gevraagde werkzaamheden zo goed en volledig mogelijk uitvoeren en behoudt zich daarbij het recht voor om voor bepaalde diensten van derden gebruik te maken.

5.2 Gegevens: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle gegevens die Gingerweb noodzakelijk acht voor het goed en volledig uitvoeren van de overeenkomst.

5.3 Aansprakelijkheid: Gingerweb kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan door gebruik van door de opdrachtgever foutief geleverde informatie, tenzij aantoonbaar kan worden gemaakt dat Gingerweb van de foutieve aard op de hoogte had kunnen zijn.

 

6. Oplevering

6.1 Aanvang: Gingerweb zal zo snel mogelijk na schriftelijke bevestiging van de overeenkomst en aanlevering van noodzakelijke gegevens beginnen met de uitvoering.

6.2 Vorderingen: Gingerweb zal de opdrachtgever op de hoogte houden van en om een oordeel vragen over de tussentijdse vorderingen.

6.3 Overschrijding: Indien de afgesproken levertermijn niet gehaald gaat worden zal Gingerweb de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen alsmede een indicatie van de nieuwe levertermijn afgeven.

6.4 Functioneren website: Gingerweb is niet aansprakelijk indien een of meerdere uitvoerig geteste functionaliteiten later door toedoen van de hosting provider van de opdrachtgever niet blijken te werken, tenzij Gingerweb de hosting provider heeft aangedragen en een contract is aangegaan.

 

7. Betaling

7.1 Aanbetaling: Na het schriftelijk bevestigen van de overeenkomst zal Gingerweb een eerste factuur sturen voor 35% van de overeengekomen prijs. Na oplevering van de gevraagde dienst wordt deze aanbetaling in mindering gebracht op het totale bedrag.

7.2 Betalingstermijn: De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag inclusief BTW binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.

7.3 Facturering: Gingerweb zal de factuur elektronisch en in een algemeen geaccepteerd formaat aan de opdrachtgever verstrekken. Bij periodieke facturering zal dit bij aanvang van de nieuwe periode plaatsvinden.

7.4 Verzuim betaling: Indien de opdrachtgever verzuimt de factuur binnen de aangegeven termijn te betalen dan zal een aanmaning volgen waarna indien binnen 14 dagen na de aanmaning de factuur niet betaald wordt alle verdere kosten voortvloeiend uit dit verzuim voor rekening van de opdrachtgever komen.

7.5 Terugvordering: De opdrachtgever is gerechtigd het bedrag terug te vorderen indien Gingerweb de overeenkomst niet naar behoren heeft uitgevoerd. Leidend hiervoor het moment waarop de website of dienst door Gingerweb als compleet of volledig uitgevoerd wordt beschouwd en dat volgens de overeenkomst niet zo is. Indien website of dienst wel compleet is opgeleverd of uitgevoerd vervalt het recht op terugvordering.

 

8. Copyright

8.1 Gebruik: Al het door Gingerweb vervaardigde materiaal mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

8.2 Eigendom: Gingerweb blijft eigenaar van alle ontwerpen, ideeën en teksten tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven. In dat geval kan Gingerweb een vergoeding voor het afstaan van deze rechten bedingen.

8.3 Verworven kennis: Gingerweb behoudt zicht het recht voor om, zolang er geen vertrouwelijke informatie wordt verstrekt, de voor een bepaalde functionaliteit verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

 

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Geheimhouding: Gingerweb en de opdrachtgever nemen indien gewenst geheimhouding van vertrouwelijke informatie in acht.

9.2 Privacy: Gingerweb betracht daarnaast zorgvuldige omgang met de persoons- en andere vertrouwelijk gegevens van de opdrachtgever, zoals ook vastgelegd in de AVG en terug te vinden in de privacyverklaring van Gingerweb.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Materiaal: Gingerweb is niet aansprakelijk voor fouten in het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en eventuele claims voortvloeiend uit copyright dat op aangeleverde teksten en beeldmateriaal zou kunnen rusten.

10.2 Gevolgschade: Indien de overeenkomst zoals vastgelegd niet wordt nagekomen is Gingerweb slechts aansprakelijk voor schade tot aan het factuurbedrag en in geen geval voor vergoeding gevolgschade als voorvloeiend uit gederfde inkomsten.

 

11. Garantie

11.1 Melding: De opdrachtgever heeft tot 14 dagen na de oplevering de mogelijkheid eventuele gebreken schriftelijk aan Gingerweb te melden waarna deze, indien gegrond, zo snel mogelijk door Gingerweb worden verholpen. Dit geeft de opdrachtgever geen recht de betaling op te schorten.

11.2 Overschrijden termijn: Indien de opdrachtgever binnen de hierboven genoemde termijn geen gebreken meldt vervalt het recht om dit later alsnog te doen.

 

12. Wijziging voorwaarden

12.1 Voorwaarden: Gingerweb behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook tijdens lopende overeenkomsten, mits hier een schriftelijke mededeling met een termijn van 30 dagen op volgt.

12.2 Ontbinding: Indien de opdrachtgever niet met de wijzigingen akkoord gaat is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden, indien deze datum na de ingangsdatum van de overeenkomst ligt.

 

13. Overige

13.1 Geschillen: De overeenkomst tussen Gingerweb en de opdrachtgever vallen binnen het Nederlands recht, ook als de opdrachtgever zich in het buitenland bevindt. Beide partijen zullen zich tot het uiterste inspannen eventuele geschillen op te lossen alvorens deze aan de rechter voor te leggen.

13.2 Hosting: De opdrachtgever is gebonden aan de voorwaarden van de webhosting provider, ook indien Gingerweb deze partij heeft aangedragen. Bij wanprestaties van de hosting provider zal Gingerweb haar uiterste best doen dit op te lossen en anders een andere partij aandragen.

13.3 Promotie: Gingerweb behoudt zich het recht voor om op haar eigen website naar de opgeleverde website of dienst te refereren.

contactgegevens

bedrijfsgegevens

  • nl11rabo0171551729

  • kvk 69901341

  • btw NL150725784B01

up